• Pengadrevet

Bolag i fokus - CTT Systems (CTT)CTT Systems - Humidity in balance


CTT är en leverantör av produkter för aktiv reglering av luftfuktighet i flygplanskabiner och i själva flygplanskroppen. Produkternas syfte är att lösa vad dom beskriver som en paradox med alltför torr luft i kabinen samtidigt som flygplanskroppen fylls med kondensation och tynger planet. Bolaget är marknads- och teknikledande leverantör inom sitt segment. De har sin verksamhet baserad i Nyköping och är noterade på en ärorika Small Cap-listan i Stockholm. Under 2018 omsatte CTT 315 MSEK och hade 98 medarbetare.Produktidén bygger på att balansera luftfuktigheten inne i flygplanet vilket sänker drifts- och underhållskostnaderna och sänker flygbolagens totala kostnader under planens livscykel. Samtidigt skapas en bättre upplevelse för passagerare genom en behagligare miljö och mindre negativ påverkan på måendet under och efter flygningen. Bolaget har sina produkter på över 900 typer av flygplan och hos fler än 50 bolag världen över. De har utöver detta sammanlagt över 20 års framgångsrika erfarenheter av eftermarknadsinstallationer hos ett 30 tal bolag och cirka 450 flygplansmodeller. De är överlägset störst på marknaden för stora privatjets med fler än 85 flygplanstyper på alla Airbus och Boeings plattformar samt vald som ensamleverantör på nya långdistansplan hos flera modeller. Bolaget vill befästa och utveckla sin position som marknadsledare inom segmentet och därmed säkerställa gynnsamma förutsättningar för tillväxt i en bransch som kännetecknas av höga inträdesbarriärer. Man vill utnyttja tidsfönstret som ensam leverantör för att maximera antalet installerade produkter ute hos flygbolagen.


Produkter och marknadsutsikter


Flygtrafiken har historiskt fördubblats vart 15:e år mätt i antalet passagerarkilometer och förväntas fördubblas igen enligt prognos till 2032. Detta motsvarar en tillväxt på 4,4 procent per år vilket ger en god underliggande tillväxtpotential för CTT som marknadsledande aktör. Den globala flygplansflottan förväntas fördubblas de kommande 15 - 20 åren därtill då Boeing uppskattar ett behov om 41 000 nya flygplan tills 2032, och Airbus spår en utveckling om 34 900 plan. En flygplansmodell har en livscykel på cirka 40 år då varje modell produceras under cirka 20 års tid.CTTs produkter säljs huvudsakligen inom två områden, OEM direkt mot flygplanstillverkarna och eftermarknadsinstallationer kallat retrofit. OEM beskrivs som den absolut viktigaste delen av bolagets försäljning då det dels bidrar till att CTTs produkter finns i tillvalssortimentet hos bolagen vilket i sin tur driver eftermarknadsintäkter. Att finnas med som standard eller tillval vid nytillverkning är alltså centralt för samtliga verksamhetsområden. Retrofit sker regelbundet vid interiörbyte i kabinen var 5 - 7 år vilket innebär nyinstallation och serviceintäkter. Flygbolag strävar även efter att hålla en generell standard i sina kabiner oavsett flygplansmodell vilket innebär att om en eftermarknadsprodukt är installerad i en ny modell tenderar den att även installeras i befintliga modeller. Ett långdistansflygplan genomgår normalt 4-6 retrofits av kabininteriören under sin livslängd. Tydligen så fungerar marknaden på så sätt att tillverkare vill endast erbjuda flygbolagen produkter som är absolut nödvändiga som standard, för att sedan erbjuda tillval till extrakostnader. Detta skapar en konkurrenssituation mellan tillval där t.ex. ett bolag prioriterar Wifi som är en direkt synlig produkt för deras konsumenter istället för produkter som inte är kända. CTTs produkter bidrar dock till många fördelar för flygbolagen och dess resenärer då luften på ett flygplan är torrare än någon annanstans på jorden. Samtidigt kan ett medelstor passagerarplan bära på cirka 200 - 300 kg kondensvatten vilket leder till ökad bränsleförbrukning och driver kostnader, det påverkar givetvis nivån av flygskam hos gemene passagerare.


CTTs luftfuktare

 • Håller luftfuktigheten på behaglig nivå

 • CTTs luftfuktarsystem minskar riskerna för uttorkning, trötthet, virusangrepp och den jetlag som långflygningar i regel medför

 • Upplevelsen ombord blir behagligare när luften liknar den kroppen är van vid


CTTs avfuktare

 • Håller kondensationen i schack

 • CTTs avfuktarsystem minskar problemen med ansamlat kondensvatten i flygplanet. Detta sänker bränsleförbrukningen och därmed CO2 utsläppen. Dessutom nås lägre underhållskostnader genom färre elfel, lägre risk för korrosion och längre livslängd på isoleringsmaterial

Under 2018 har CTTs omsättning utgjorts av 17 % mot Boeings 787 modeller, här har dock Boeing valt att låta avfuktare utgå som standardtillval för att kunna öka leveranstakten. Detta kommer att träda i full kraft under Q4 2019 och påverka resultatet under 2020 och framåt. Vid den tidpunkten kommer dock CTT att ha cirka 2 000 avfuktare på runt 1 000 Boeing 787-flygplan, vilket genererar eftermarknadsintäkter. Man kvarstår dock som leverantör till Boeing 787 av luftfuktare till cockpit och besättningarnas vilomoduler. Men det kommer onekligen slå hårt mot orderingången. När bolag väljer eftermarknadsprodukter tenderar de att knyta sig till en OEM leverantör, det är därför centralt för CTT att bli leverantör på kommande Boeing 737 MAX och Airbus A320 neo för att försvåra nyetableringar och framtida konkurrens.


CTTs försäljning under Q3 2019, notera att detta var första kvartalet någonsin utan retrofit


Aktuella siffror och rapporter Kvartalsrapport Juli – september (2019-09-30)


TREDJE KVARTALET 2019


• Nettoomsättningen ökade med 3 % till 83,4 MSEK (80,9)

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 MSEK (27,1)

• Rörelseresultat (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 34,2 MSEK (27,1)

• Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 47 % (33) – 41 % justerat för poster av engångskaraktär

• Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (21,6)

• Resultat per aktie ökade till 2,31 SEK (1,73)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 35,2 MSEK (25,1)


DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2019


• Nettoomsättningen ökade med 22 % till 270,9 MSEK (221,2)

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 95,4 MSEK (65,8)

• Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 35 % (30)

• Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (50,7)

• Resultat per aktie ökade till 5,85 SEK (4,05)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 75,1 MSEK (41,9)


PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2019 bedöms bli mellan 83 och 88 MSEK (94,2)CTT forsätter att visa upp en imponerande tillväxt, dock så kan vi redan nu börja se effekten av den minskade orderingången då tillväxten av nettoomsättningen endast är 3 %. Detta ligger i det prognostiserade intervallet för kvartalet. Prognosen för Q4 på fortsätter att plana ut på rullande 12 månader med en nettoomsättning på 83 – 88 MSEK (jämfört med 94 MSEK i Q4 2018). För helåret 2019 innebär det en nettoomsättning på 354 – 359 MSEK och prognosen för de kommande 3 - 5 kvartalen förväntas plana ut runt 350 MSEK. Detta är början av effekten på det kommunicerade omsättningstappet av de uteblivna leveranserna av avfuktare för fabriksmontering i 787 planen. Samtidigt kommer intäkter utebli från en icke kärnrelaterad verksamhet då bolaget i Q3 avyttrat en elektronikverksamhet. Orderboken uppgick per den 30 september 2019 till 138 MSEK (222) beräknad på en USD-kurs på 9,80 (8,86) vilket är en rejäl minskning.


Som angivet ovan kommer intäkterna att plana ut under 3 - 5 kvartal och ta ett tag för bolaget att kompensera. CTTs plan för att åstadkomma detta är att eftermarknaden fortsätter att växa i takt med ökad efterfrågan på OEM leveranser med cirka 20 - 25 procent per år. Man hoppas på att få en hävstångseffekt på marknadspositionen för luftfuktare och skapa större efterfrågan genom tillvalsstatus för Airbus A320 neo och Boeing Max familjen. Huruvida detta påverkas av den skandal omsusade Boeing 737 Max dödskrascher och flygförbud är oklart, jag förväntar mig en kommentar om detta i kommande årsrapporten. Utöver detta så försöker man bredda utbudet mot allt fler modeller och ser att många flygbolag redan nu speglar sina tillval av luftfuktare på Boeing 787 vid sina köp av A350 och Boeing 777X. Om detta faller igenom finns det goda förhoppningar om kompensation för det omsättningstapp som kommer att ske under 2020. Dock ska det tilläggas att kvartalet har varit det första för bolaget på 10 år utan en enda installerad retrofitavfuktare. Här hoppas man på en stigande trend genom branschfokus på kondensationsproblem samt de gynnsamma effekterna på att minska flygplanens miljöbelastning. Faktum kvarstår dock att orderingången för avfuktare kommer fortsätta att vara ojämn så länge avfuktare saknas i tillvalskatalogerna på någon av de nyaste flygplansmodellerna - neo och MAX - från Airbus respektive Boeing.


Utdrag från Börsdata


CTT är inte direkt svåra att få upp ögonen för, oavsett hur jag kör mina screeners för tillväxt på 1 - 7 års basis dyker bolaget upp. De visar upp en riktigt imponerande trend historiskt och matchar detta med en lika stark balansräkning. Klicka på bilderna för screeners så hamnar du direkt hos Börsdata då jag delat länken till mina sparade filter för att jämföra själv. Det som svider är ett p/e värde på över 24 som växt till sig rejält under hösten trots kännedom om den planande omsättningen inför 2020.
Analysöversikt från vanliga börsdata på 10 års basis


På rullande 12 månader har vi fortfarande attraktiva siffror


Här ser vi hur omsättningen börjar plana ut under Q3, prognosen för Q4 är 83 - 88 MSEK. Samtidigt ser vi att vinsterna hålls uppe av fina stigande marginaler


Kassaflöde för respektive kvartal under 3 år


Många frågetecken kring hur bolagets omsättning ska påverkas under 2020 och hur de ska klara av att kompensera. Frågan är även om det kommer påverka utdelningen för 2020 och hur det slår mot värderingen.


Analys och sammanfattning


CTT verkar på ytan vara en riktig raket när det kommer till tillväxt, tar man sedan sig en närmare titt och börjar läsa på kan det nästan ge intrycket av att vara en klassisk value trap där allting precis börjat svaja. De visar upp rent brutala siffror över tid om jag enbart kikar på mina screeners, både vad gäller resultat- och balansräkning. Den lite mer grundläggande genomgången visar dock att det är sura tider på ingång för stjärnskottet från Nyköping.


Plus

 • Stark underliggande tillväxt i flygsektorn på kort och lång sikt

 • Ensam leverantör för många sina produkter

 • Branschtrender går mot fokus på hållbarhetsfrågor

 • Kombination av OEM installationer och repetitiva intäkter

 • Stor exponering mot Boeing och Airbus som söker exklusiva aktörer

 • Mycket stark resultat- och balansräkning historiskt

 • Styrelseordförande och VD är stora aktieägare


Minus

 • Avtalet med Boeing 787 som kommer få omsättningstillväxten att plana ut under 2020

 • Oklar status med Boeing 737 MAX modellerna

 • Konkurrens med andra relevanta tekniker då produkterna säljs som tillval för OEM

 • Dollarexponering

 • Minskad orderingång inkl. minskad efterfrågan på retrofit installationer


Högst sannolikt att 2020 blir ett mellanår för bolaget där omsättningstillväxten planar ut vilket vi redan ser tecken på, den är ned från cirka 15 % i snitt historiskt till 3% . Frågan är hur lång tid det tar för bolaget att kompensera för de förlorade intäkterna, och i vilken utsträckning de klarar av att göra det. Då CTT är marknadsledande aktör inom sitt segment med kunder som Boeing och Airbus, i kombinationen med den underliggande tillväxten i flygindustrin och hållbarhetstrenden bör de nog klara av att ro hem detta. Frågan är dock bara inom vilka tidsramar och hur bolagets värdering påverkas. Dessa uppgifter har varit kända under en väldigt lång tid och trots detta har marknaden tryckt upp aktiekursen under senare delen av 2019 från cirka 145 -150 kronor i oktober till över 180 kronor i dagsläget. Jag var inne och nosade på bolaget runt 150 kr men eftersom utsikterna inte direkt är strålande för 2020 valde jag att passa i avvaktan på att marknaden reagerar på de kommande svaga kvartalen. Förhoppningsvis trycks multiplarna ned rejält under 2020 samtidigt som prognoserna och orderböckerna ljusnar. Det kan då komma ett läge där bolaget bottnar i en riktigt attraktiv värdering och då ska jag stå likvid och redo att slå till i detta fina bolag. Men för nu får de ligga kvar på bevakningslistan.Vill passa på att påminna om att detta inte ska ses som en rekommendation utan läsare uppmanas i vanlig ordning att alltid göra sin egen analys inför eventuella investeringar./ Pengadrevet

84 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.