• Pengadrevet

Bolag i fokus - OEM International B (OEM B)

Det var ett tag sen det bjöds på en omgång av bolag i fokus, det har inte varit läge med den storm vi har haft på börsen men nu är det dags. Dagens bolag är det senaste förvärvet i portföljen OEM International B som jag haft mina ögon på en länge tid. All information i inlägget är taget från bolagets webbsida, senaste kvartalsrapporter och Börsdata. • VD Jörgen Zahlin

 • Ordförande Petter Stillström

 • Börsvärde 4 633 861 800 SEK

 • Intro datum 1989-05-02

 • http://www.oem.se/


Utdrag ur min screener hur bolaget presterat över 7 år


OEM - En ledande teknikhandelskoncern i Europa med 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder


Affärsmodell och verksamhet


OEM strävar efter att skapa värde i hela kedjan från leverantör till kund genom att tillhandahålla produkter, system, processutveckling och distributionskanaler. Är du slutkund tar du del av ett stort produktutbud, effektivisering av inköp och stöd vid projektering. Du får även ta del av den tekniska kompetens och erfarenhet som OEM sitter på inom respektive område. En del av OEMs erbjudande är specialanpassade produkter och skräddarsydda lösningar via samordnade leveranser. Som leverantör har du möjlighet att använda OEM som säljorganisation för dina lösningar. Du får en representant för din organisation och dina produkter gentemot kund samt hjälp med specialanpassning. OEM hjälper leverantörer genom att centralisera sälj och distributionsledet av produkter och kringtjänster för att skapa mervärde. Som bolag får tillgång till en större potentiell kundbas än vad du skulle nå på egen hand samtidigt som det skapas synergieffekter mellan leverantörer. OEM bygger upp en gedigen kunskap kring produktutbudet och dess användningsområden för bidra med stöd och råd kring utveckling och anpassning efter kundens behov. Den centraliserade logistik och distributionskedjan är en stor del av värdet OEM bidrar med. Totalt erbjuder bolaget över 60 000 produkter från över 400 leverantörer till 25 000 slutkunder. Man använder sig av logistikcenter och automationsflöden för att öka kostnadseffektiviteten och leveranssäkerheten. Precis som OEM kan bidra med skräddarsydda produkter och lösningar kan de även skräddarsy och anpassa logistikflödet för slutkund.


Produkter


Man delar in sitt sortiment i sex olika områden där samtliga erbjuder såväl standard och anpassade lösningar. Leverantörerna finns både i USA, Europa och Asien. OEM strävar konstant efter att bredda och utveckla sitt sortiment. Både genom att förbättra nuvarande sortiment men även genom nya samarbeten och partners. Till detta kommer även förvärv av verksamheter. Tack vare den decentraliserade modellen kan OEM erbjuda skräddarsydda lösningar på geografisk basis utifrån behov i den underliggande marknaden.
Styrkan i OEM som handelskoncern som tilltalar mig är den decentraliserade modellen med centraliserad styrning för att skapa mervärde. Jag har märkt att jag tenderar att dras till denna typ av bolag då jag tidigare skrivit om och investerat i bolag som Beijer Alma, AQ Group och Instalco som exempel. Decentralisering av den operationella delen av verksamheten innebär ofta att kunder och leverantörer får sköta om just de som dom är bra på. OEM som organisationen bidrar med mervärden och synergier inom områden som är komplexa och svåra för enskilda aktörer. En centraliserad administrativ del skapar även goda förutsättningar för strategisk styrning och allokering av kapital. Det finns även en naturlig flexibilitet och diversifiering i bolaget och stora möjligheter för tillväxt genom förvärv.


Bolagsledning


Nuvarande VD har suttit på sin post i snart 20 år totalt och varit anställd i koncernen i 35 år. Det är en kontinuitet jag tycker om i relation till att bolaget har presterat historiskt mycket fina resultat. Han har även cirka 8 miljoner investerat i bolaget i egna aktieinnehav. Kanske inte den mest karismatiska vad gäller kommunikation utan han verkar snarare ge intrycket av att få jobbet gjort.


Styrelseordförande är ingen mindre än Petter Stillström som varit en del av styrelsen i 10 år. Han är VD och storägare i investmentbolaget Traction som äger strax under 4 % i OEM.

I övrigt så är största ägare i OEM investeringsbolaget Orvaus AB som äger strax under 20 % och vi ser flertalet familjeföretag och privatpersoner i ägarlistan. Detta ser jag som mycket positivt ur ett investerarperspektiv. Sammantaget verkar styrningen i bolaget vara av mycket hög kvalitet, bland det bättre jag sett på papper. Med tanke på att bolaget går bra så får vi väl säga att det även verkar funka bra i praktiken?


Finansiella förutsättningar


Finansiella mål


 • Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

 • EBITA-marginal på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel

 • Avkastning på eget kapital på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

 • Soliditet på minst 35 procent


Under 2019 överträffade OEM samtliga finansiella mål förutom tillväxtmålet. Till viss del ett resultat av en begynnande avmattning i konjunkturen. Förhoppningsvis kan en stark kassa, avmattning i konjunktur och nu Covid-19 problematiken leda till goda förvärvsmöjligheter.


Rapportering


OEM levererade ett nytt all time high resultat i första kvartalet 2020 trots en rapporterad avmattning i konjunkturen och Covid-19. Både i omsättning och resultat. Det jag vill lyfta fram som extra positivt här utöver tillväxten är att orderingången var mycket stark och ökade med 16 % till 1010 msek (870), 6 % av dessa kommer dock från en stor engångsaffär som löper över två år. Förvärvad orderingång var enbart 1 % och total ingång var 14% högre en nettoomsättningen. Orderstocken per 31 mars 2020 uppgick till 548 MSEK (439) vilket är 25 % högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Bolaget går alltså in med ett fint momentum i den rådande krisen kombinerat med en stark balansräkning. Hur stor smällen blir får vi i likt många andra bolag se först i kvartal två och tre.
Tillväxt


OEM har som målsättning att vara en ledande teknikhandelskoncern för industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Centraleuropa. Man strävar efter att skapa tillväxt organiskt, genom förvärv och via geografisk expansion för att nå sina tillväxtmål. Utöver organisk tillväxt så är ambitionen att varje år addera 150 - 200 MSEK i omsättning genom förvärv. Snitt över 7 år enligt Börsdata är strax över 10 % vilket överträffar målsättningen, tillväxt för vinst per aktie på 7 års basis är över 13 %. Såväl målsättning som exekvering får höga betyg av mig över tid av mig med tanke på bransch och sektor.


Årsstämman har bemyndigat återköp upp till 10 % av antalet aktier vilket kan vara attraktivt i kombination med en stark balansräkning om aktien kommer ner på attraktiva nivåer under 2020 vilket kommer öka tillväxten i vinst per aktie för ägare.


Lönsamhet och kassaflöden


OEMs marginaler är över tid oerhört stabila, de ligger och pendlar på en rörelsemarginal mellan 9 - 11 % sen 2007 med ett undantag för 2009 efter finanskrisen den dippade ner till 4,67 % och var åter på 9,67 % året efter. Snitt över 7 senaste åren är 10,5%. Visserligen är det en annorlunda kris än vad vi har nu men det ger ändå styrkebesked. Avkastning på investerat kapital som är en indikator på hur lönsam verksamheten är utifrån dess kostnader är 31,8 % på 7 års snitt, det är vansinnigt bra. Lägg till en tillväxt på strax under 15 % för det operativa kassaflödet för samma period och vi har en liten pengamaskin.


Balansräkning


Likviditeten i bolaget är god, kassa- och bankmedel uppgick till 68 MSEK (50). Tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgår den till 438 MSEK (378) per 31 mars, 2020. Efter 2019 års vinster beslutade OEM att utöver en ökad ordinarie utdelning om 7 kr (6 kr) per aktie, att genomföra en extra utdelning om 10 kr per aktie. Det är tredje gången ett sådan genomförande beslutats om sen 2007. Den övergripande policyn är att dela ut vinst till aktieägarna som bedöms rimlig, historiskt har snittnivån legat på cirka 60%.

En kassa som är i paritet med nettoskuld och en N.skuld/Ebitda på 0,2 får jag säga är riktigt bra.


Investering


OEM som investering innebär en diversifierad exponering mot teknikhandel inom industrisektorn. Bolaget har en oerhörd bredd i sin verksamhet i hela distributionsledet och strävar efter att skapa stora synergieffekter och ökad kvalitet genom att centralisera en sälj- och logistikorganisation. Diversifiering i sig är komplext då det medför en trygghet och bredd i en välskött organisation samtidigt som det kan medföra lägre vinst och tillväxt på grund av utebliven specialisering. Jag personligen tycker om denna typ av organisation som är välskött, arbetar med rätt synergieffekter och fokuserar på övergripande strukturer. De lägger sig inte i vad enskilda bolag gör operationellt utan strävar efter att addera värde till deras verksamhet och kunder. Denna typ av bolag fyller en särskild funktion i min portfölj då de bidrar med just stabilitet och trygghet, däremot gäller det att ställa höga krav på affärsidé och verksamhet. Det knepiga med så här välskötta bolag är att det är svårt att hitta lägen att komma in till rimligt pris då deras kassaflöden oftast värderas till premium.


Möjligheter


 • Styrning genom starkt ägarskap, styrelse och koncernledning

 • Decentraliserad organisation med synergieffekter och värdeskapande

 • Höga barriärer genom komplex organisation i många led som byggts upp över tid

 • Stabila kassaflöden och marginaler över tid

 • Stark balansräkning

 • Stark orderingång

 • Träffar finansiella mål


Risker


 • Komplex organisation i flera led i krisande tider

 • Decentralisering och hög grad av diversifiering av produkt och tjänsteutbud. Hur påverkas enskilda bolag av sämre tider

 • Minskad efterfrågan på grund av Covid-19

 • Osäkerhet hos underleverantörer och kunder på grund av Covid-19

 • Begynnande avmattning i konjunkturen i slutet av 2019


Bolaget kommenterar påverkan av Covid-19 sparsamt. Den hittills största effekten har varit indragen utdelning, såväl ordinarie som extrautdelning. Fram tills rapport har effekten vart begränsad och de flesta verksamheter tycks ha haft fortsatt god försäljning. Bolaget förbereder sig dock för en minskad försäljning och reducerar kostnader proaktivt. Man lägger stor tilltro till att bolaget går in mycket starkt i krisen och har som ambition att behålla så stor del av organisationen som möjligt. Man räknar dock med att det kommer att ske förändringar samtidigt som nya affärsmöjligheter öppnas upp. Närmare besked får vi helt enkelt vänta på.

Värdering


Då OEM har en organisation och affärsidé som tilltalar mig och min strategi är det ingen överraskning att jag är intresserad av bolaget. Såväl organisation, ledning och finansiella förutsättningar får goda betyg av mig under omständigheterna och jag tror att OEM har bra förutsättningar för att ta sig igenom 2020 och komma ut starkare på andra sidan. De har en lång historik och har sett kriser förr i kombination med en god kontinuitet i ledarskapet. För mig är den snarare en fråga om pris och tajming när det gäller OEM då jag vill vara delägare i bolaget. Så vad är det då värt i mina ögon, jag kan skvallra om att jag klev in på cirka 10% av min portföljs värde på strax norr om 183 kr och PE 14,3. Lite av ett kap om du frågar mig, det enda jag ångrar är att jag inte klev in med mer men det har jag Bahnhof att tacka för så jag är inte bitter. Jag tycker definitivt att OEM är värt att betala premium för med tanke på stabiliteten i lönsamheten över tid. Frågan är bara hur mycket och hur de kommer att påverkas av Covid-19.


Om jag trycker in lite variabler i ett par enklare kassaflödesanalyser får vi detta resultat


Om vi utgår från att OEM över en 10 års period klarar av att hålla en snittutdelning på 60% likt de gjort historiskt och en EPS tillväxt om 12% första 5 åren får vi en riktkurs på cirka 290 kr. Om vi halverar utdelningsandelen till 30% och sänker våra estimat till en tillväxt på 10% första 5 åren respektive 8% får vi en riktkurs på cirka 210 kr. Nu är det här väldigt grova estimat och tillväxt kan definitivt vara glädjesiffror så ta det med en nypa salt. Dock med tanke på den fina historiken och finansiella stabilitet och ledning OEM visar upp så tror jag snarare att bolaget fortsätter att leverera kommande år. Får jag fler chanser att kliva in i OEM under PE 15 då är det väldigt lockande.


Nu kan mycket av detta komma att omvärderas rejält efter 2020 beroende på hur verksamhet och resultat påverkas. Men ett fint bolag av hög kvalitet är OEM alla gånger i min bok.


Tänk gärna på att detta är mina reflektioner kring bolaget och inte en köprekommendation, gör din egen analys innan du gör investeringar som är förknippande med risk.


/ Pengadrevet

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.